โครงงานการออกแบบชุดขาเสริมพลังทางกายภาพสำหรับด้านอุตสาหกรรม (Design of Prototype of Exoskeleton legs for Industry application)

การออกแบบชุดขาเสริมพลังทางกายภาพสำหรับด้านอุตสาหกรรม (Design of Prototype of Exoskeleton legs for Industry application)


ชื่อโครงงาน การออกแบบชุดขาเสริมพลังทางกายภาพสำหรับด้านอุตสาหกรรม (Design of Prototype of Exoskeleton legs for Industry application)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. โศรฎา แข็งการ
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B6022440  นายเพชรตรี  สีโยพล
B6022457  นายจักรภัทร  วิเศษวงษา
B6028749  นางสาววริยา  ทำสี

Project Files Preview Download

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.