TCAS62 รอบที่ 1 : PORTFOLIO

TCAS63 รอบที่ 1 : PORTFOLIO
เปิดรับสมัคร : 2 - 11 ธันวาคม 2562
เปิดรับจำนวน : ม.6/ปวช. จำนวน 90 คน | ปวส. จำนวน 90 คน


คุณสมบัติผู้สมัคร

• เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย
• เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือจบการศึกษาในระดับ
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
 - ปวช. ชั้นปีสุดท้าย ในสาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักกลหนัก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ปวส. ชั้นปีสุดท้าย หรือระดับอนุปริญญา ในสาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักกลหนัก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีผลการเรียน GPAX 5 ภาคเรียน
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 - ปวช. ชั้นปีสุดท้าย ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 - ปวส. ชั้นปีสุดท้าย ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
• เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรายรี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

วิธีการสมัคร

1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2562 สมัครได้ที่ sutgateway.sut.ac.th (เลือก 4. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)
2. บันทึกข้อมูลการสมัคร ของตนเองและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
3. พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร
4. เลือกสมัครกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรเมคคาทรอนิกส์

การสอบคัดเลือก

1. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัคร TCAS63 รอบที่ 1 : PORTFOLIO

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
วันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2562 ดำเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์ sutgateway.sut.ac.th และผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
วันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2562 1. ผู้สมัคร Upload File เอกสารประกอบการสมัคร และต้องตรวจสอบสถานะการ Upload File ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่สมัคร
2. ชำระค่าสมัคร 200 บาท ตรวจอบสถานะการขำระเงืนค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)
และตรวจสอบสถานะการ Upload File หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่ sutgateway.sut.ac.th
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ sutgateway.sut.ac.th
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ที่ระบบเคลียริ่งเฮาส์ที่เว็ยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (tcas.cupt.net)หากไม่ดำเนินการภาบในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 สละสิทธิ์
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันเคลียริ่งเฮาส์ ที่ sutgateway.sut.ac.th
วันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
โดยการชำระเงิืนค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 17,000 บาท ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนด หากไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ sutgateway.sut.ac.th
**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กรุณาตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง หรือที่ sutgateway.sut.ac.th

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.