TCAS62 รอบที่ 4 : ADMISSIONS

TCAS62 รอบที่ 4 : Admissions
เปิดรับสมัคร : 9 - 19 พ.ค. 2562
เปิดรับจำนวน : ม.6/ปวช. จำนวน 15 คน


คุณสมบัติผู้สมัคร

• เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย
• เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือจบการศึกษาในระดับ
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
 - ปวช. ชั้นปีสุดท้าย ในสาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักกลหนัก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัคร

1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 - 19 พ.ค. 2562 สมัครได้ที่ www.mytcas.com

การสอบคัดเลือก

สำหรับ ม.6 และ ปวช.
 • ยื่นคะแนน O-NET, GAT, PAT, GPAX (ใช้เกณฑ์กลางที่ ทปอ. กำหนด)
 • สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัคร TCAS62 รอบที่ 4

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.