ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. โศรฎา แข็งการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.