ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อ.จักราช จ.นครราชสีมา

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น ร่วมกับประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีโอกาสแนะแนวให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ โรงเรียนจักราชวิทยา ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา

          โดยได้รับความสนใจจากน้อง ๆ จากทุกแผนการเรียน และขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและคณาจารย์ โรงเรียนจักรราชวิทยา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.