ตารางเวลาและจุดคัดกรอง COVID-19 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น ประจำวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2565

ประกาศสำคัญมาก!!!!!!

โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

เรื่อง ตารางเวลาและจุดคัดกรอง COVID-19 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

ประจำวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2565

1. นักศึกษาที่มีเรียนในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 สามารถมาตรวจ ATK ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.40 น.

*หมายเหตุ :นักศึกษาที่มีเรียนในเวลาอื่น สามารถมาตรวจ ATK ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.00 น. ณ หน้าห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1

2. นักศึกษาที่มีเรียนในวันธรรมดา สามารถมาตรวจ ATK ได้ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 และวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 16.40 น. ณ หน้าห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1

*หมายเหตุ : หากนักศึกษาท่านใดไม่มาตรงเวลาที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ไม่ได้รับการเข้าตรวจ

**ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง**

**ทางหลักสูตรฯ ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ทำการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ได้ โดยมีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด**

-----------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 0 4422 4555

Facebook : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.