ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้เข้าติดตามให้คำปรึกษา (Coaching) นักศึกษาในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล ( ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)

ได้เข้าติดตามให้คำปรึกษา (Coaching) นักศึกษาในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงร่างโครงงาน ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาและหารือกับผู้บริหารของสถานประกอบการ

ในระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566

ณ บริษัท เอส เอ็น ซี เซเรนิตี้ จำกัด จังหวัดระยอง

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.