โครงงานหุ่นยนต์เก็บลูกเทนนิสอัตโนมัติ (Automatic Tennis Ball Collecting Robot)

หุ่นยนต์เก็บลูกเทนนิสอัตโนมัติ (Automatic Tennis Ball Collecting Robot)


ชื่อโครงงาน หุ่นยนต์เก็บลูกเทนนิสอัตโนมัติ (Automatic Tennis Ball Collecting Robot)
ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. กระวี ตรีอำนรรค
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B5828463  นางงสาววิศนี  แก้วแสน
B6023027  นายกิตติศักดิ์  กมลวัทน์
B6023263  นางสาวปานชนก  พยุงดี

Project Files Preview Download

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.