ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงาน ณ Bosch Rexroth, Germany
         หลักสูตรวิศวกรรเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน Modular Mechatronics system for Industry 4.0 and training lab fo reducation and indutry ณ Bosch Rexroth, Würzburg training cebter เมืองเวิร์ซบวร์ก และ Borch Rexroth, Lohr an Main เมือง Lohr an Main ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2561
2018-12-07
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปี 2561
           วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเสร็จการศึกษาประจำปี 2561 ทั้งในระดับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกสำนักวิชาฯ         หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้มีบัณฑิตเข้าร่วมรับปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น XXX คน และขอแสดงความยินดีกับ นายสมชาย สืบเทพ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 เข้ารับพระราชทานเข็มทองคำ
2018-12-01
การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลของ มทส. สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
            ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลได้จัดการประชุมระดมสมอง เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลของ มทส. สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต “SUT’s Modular Education for Lifelong Learning”  วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2         โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และวิทยากรจากภายในและภายนอกทั้ง 3 ท่าน ดังนี้         1. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา และประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา         2. รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสน์  คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิติมนต์  อั่งสกุล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม         ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองในการหาแนวทางการจัดการศึกษาแบบโมดูล และการพัฒนาหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนแบบโมดูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความทันสมัย ตรงตามบริบทของสังคม และสอดคล้องกับนโยบายตามแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนตอบสนองความสนใจและความต้องการของผู้เรียน และเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างยั่งยืน 
2018-10-09
บัณฑิตศึกษา เรียนผ่านระบบ Video Conference
บัณฑิตศึกษา เรียนผ่านระบบ Video Conference         สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก)  ได้มีการเรียนการสอนผ่านระบบ Video Conference ให้กับบัณฑิตศึกษาที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาศึกษาตามเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนด เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก)  ✨[ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ]  ⚙️ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ⚙️ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ . ตั้งแต่วันนี้ - 12 ตุลาคม 2561 สมัครและบันทึกข้อมูลได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th และชำระค่าสมัคร 350 บาท  ผ่านธนาคาร ไทยพานิชย์ บัญชี ออมทรัพย์ สาขา มทส. ชื่อบัญชี : รับสมัครหลักสูตรนอกเวลา เลขบัญชี : 707-2-27745-7 . พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินที่ e-mail : mechatronics@sut.ac.th หรือ โทรสาร. 0-4422-4555 ภายในวันที่ 12 ต.ค. 2561 . 19 ต.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 28 ต.ค. 2561 : สอบคัดเลือก 14 พ.ย. 2561 : ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ___________________________________________________________ ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0-4422-4576, 09-4287-6611 (ติดต่อคุณวรรณรักษ์ ฉวีวรรณ หรือคุณเกียรติศักดิ์ ล้ำเลิศ)
2018-10-04
ปฏิทินการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำภาคการศึกษา 1/2561
 Download (แบบแนวตั้ง)    Download (แบบแนวนอน)             
2018-08-28
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22  วันที่ 23 - 24  สิงหาคม 2561  ณ    อาคารสุรพัฒน์ 2   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี . ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  และมีของรางวัลมากมายให้กับน้องๆ   นักเรียนที่เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22                  
2018-08-24
อดีตแชมป์ตลอดกาล The Saints ฤดูกาลใหม่
2018-08-20
บรรยากาศ การสอบคัดเลือกบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์
บรรยากาศ การสอบคัดเลือกบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2018-07-12

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.