ข่าวกิจกรรม

นำเสนอผลงานความสำเร็จโครงการ Thematic Innovation 2018 สนับสนุนจาก สนช.(NIA)
          เมื่อวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 ท่านอาจารย์ ดร. สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศกวรรมเมคคาทรอนิกส์ ร่วมกับบริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำเสนอผลงานความสำเร็จของโครงการ Thematic Innovation 2018 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)           ในหัวข้อ  โครงการระบบสำรวจทางอากาศแนวท่อก๊าซธรรมชาติและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อจัดทำแผนที่ความแม่นยำและละเอียดสูงพร้อมระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติโดยอากาศยานไร้นักบินปีกนิ่งขึ้นลงทางแนวดิ่งชนิดคอมโพสิทพิเศษ    โดยมีระยะเวลาในการทำโครงการ 14 สิงหาคม 2562 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 (18 เดือน)  
2020-01-30
แสดงความยินดีกับทีม MER-Cy CAB ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน TPA Borot Contest Thailand 2020 รอบชิงชนะเลิศ
ขอแสดงความยินดีกับทีม  MER-Cy CAB  นักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย • นายอภิศักดิ์ ทองมี B6023508 • นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์ B6028220 • นางสาวพิชญา นามแดง B6022518 กิจกรรมการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมที่ :  facebook
2020-02-18
ค่ายวิศวกรรมพรีซิชั่นและวิศวกรรเมมคาทรอนิกส์ PM 4.0 CAMP
          เมื่อวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรวิศวกรรมพรีซั่น และหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีสุรนารี ได้จัดกิจกรรมค่าย Precision and Mechatronics Engineering 2020 CAMP (PM 4.0 CAMP) ให้กับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และทักษะที่เกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมพรีซั่น หลักสูตรวิศวเมคคาทรอนิกส์          โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับน้อง ๆ ที่เจ้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้            กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้น้อง ๆ ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมพรีซิชั่น และวิศซกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้รู้เกี่ยวกัลการเรรียน การทำงาน ในสายงานนี้จากอาจารย์ผู้สอน ได้เรียนรู้การทำงานจริง ฝึกทัษะการทำการในส่วนของวิศวกรเหล่านี้ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันผู้อื่น และได้รับมิตภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ พี่ ๆ FlyeLab พี่ ๆ STAFF ที่คอยดูแลโดยตลอด   [ประมวลภาพ] : link สำหรับรูปทั้งหมด
2020-02-09
นักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทส. ลงแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition "Robo Saleng"
นักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย ทีม mer-cy CAB นายอภิศักดิ์ ทองมี B6023508 นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์ B6028220 พิชญา นามแดง B6022518 -------------------------------------- ทีม mer-cy jackson นายซออีไวยัน B6233785 นายอิทธิพงษ์ พรศักดา B6229580 นายปภังกร พลแสน B6212124 เข้าร่วมรายการการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition เกมการแข่งขัน "Robo Saleng" LInk : http://www.tpa.or.th/news.php?id=2037 • วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 • เวลา 08.00 - 18.00 น. • ณ ห้อง 303 ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.สุขุมวิท 29
2020-02-07
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา "ทีมTOTORO" และ "ทีมมะลิ" ผ่านคัดเลือก TPA KARAKURI CONTEST ครั้งที่ 1
         ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา "ทีมTOTORO" และ "ทีมมะลิ" ได้ผ่านรอบคัดเลือกและได้เข้าร่วมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ในการแข่ง TPA KARAKURI CONTEST ครั้งที่ 1 ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2563 เกมการแข่งขัน "BENTO SET DELIVERY"   ทีม TOTORO   อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ อภิลักษณ์ หล่อนกลาง สมาชิก B6004095 นายศรายุทธ กุลราช                 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์         สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ          สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์               สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ                 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว     สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน         สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ B6101404 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองหล่อ         สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์   ทีม มะลิ   อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล สมาชิก B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน       สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัลศรี     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว         สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน          สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล B6023119 นายสุรสีห์ สมพลกรัง         สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ B6104252 นายนิคม คำยก                สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
2019-12-24
การประชุมวิชาการ 10th Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2019)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเครื่องกลไทย (TSME) และ JSME จัดการประชุมวิชาการ 10th Thai Society of Mechanical Engineers, International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2019) วันที่ 10 -13 ธันวาคม 2562 ณ A-One Royal Cruise Hotel, Pattaya, Thailand โดยได้รับเกียรติจากประธานสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (TSME) ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, ประธาน JSME Prof. Emeritus Kikoo Kishimoto และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รศ.ร.อ.ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ ร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้นำเสนอบทความ และผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอบทความ โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความ และรับฟังการนำเสนอบทความในงานครั้งนี้ด้วย   ข้อมูเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/icome2019
2019-12-16
ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษา 2/2562 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น
  Download file
2019-10-17
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น
วันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2562 หลักสูตรวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ  อ.ดร.โศรฎา แข็งการ, อ.ดร.เผด็จ  เผ่าละออ และ อ.ดร.ธีทัต  ดลวิชัย  ร่วมด้วยนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่นทุกชั้นปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรม - จับสลากเลือกสายเทค - แนะนำตัวของพี่ปีสองและเฉลยสายเทค - รับประทานอาหารร่วมกัน
2019-09-12

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.