ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561
          หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2562 โดยได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับสายงานวิศวกรรเมคคาทรอนิกส์ได้แก่ 1) CPPC Public Co,.Ltd.  2) Ford Motor Company (Thailand) Ltd. 3)  Maxim Integrated Product (Thailand) Co,.Ltd. 4) Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co.,Ltd.           ทางหลักสูตรฯ คณาจารย์ และนักศึกษา ขอขอบพระคุณทุกบริษัทที่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อเป็นแนวทางให้การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป                     
2019-03-13
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมจัดแสดงผลงาน "เรือเก็บขยะอัตโนมัติ" (Smart Trash Collecting Boat) โดย อ.ดร. สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอกนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
2019-02-07
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการ TVET Hubs Network Meeting 6 สถาบัน
        17 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ร.อ.ดร กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการ TVET Hubs Network Meeting 6 สถาบัน ตามโครงการ Enjoy Science ของ บริษัท Chevron ที่บริหารงานโดย สถาบันคีนัน ณ Ravindra Beach Resort and Spa จ.ชลบุรี
2018-12-17
ศึกษาดูงาน ณ Bosch Rexroth, Germany
         หลักสูตรวิศวกรรเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน Modular Mechatronics system for Industry 4.0 and training lab fo reducation and indutry ณ Bosch Rexroth, Würzburg training cebter เมืองเวิร์ซบวร์ก และ Borch Rexroth, Lohr an Main เมือง Lohr an Main ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2561
2018-12-07
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปี 2561
           วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเสร็จการศึกษาประจำปี 2561 ทั้งในระดับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกสำนักวิชาฯ         หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้มีบัณฑิตเข้าร่วมรับปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น XXX คน และขอแสดงความยินดีกับ นายสมชาย สืบเทพ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 เข้ารับพระราชทานเข็มทองคำ
2018-12-01
การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลของ มทส. สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
            ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลได้จัดการประชุมระดมสมอง เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลของ มทส. สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต “SUT’s Modular Education for Lifelong Learning”  วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2         โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และวิทยากรจากภายในและภายนอกทั้ง 3 ท่าน ดังนี้         1. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา และประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา         2. รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสน์  คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิติมนต์  อั่งสกุล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม         ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองในการหาแนวทางการจัดการศึกษาแบบโมดูล และการพัฒนาหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนแบบโมดูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความทันสมัย ตรงตามบริบทของสังคม และสอดคล้องกับนโยบายตามแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนตอบสนองความสนใจและความต้องการของผู้เรียน และเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างยั่งยืน 
2018-10-09
บัณฑิตศึกษา เรียนผ่านระบบ Video Conference
บัณฑิตศึกษา เรียนผ่านระบบ Video Conference         สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก)  ได้มีการเรียนการสอนผ่านระบบ Video Conference ให้กับบัณฑิตศึกษาที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาศึกษาตามเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนด เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก)  ✨[ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ]  ⚙️ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ⚙️ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ . ตั้งแต่วันนี้ - 12 ตุลาคม 2561 สมัครและบันทึกข้อมูลได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th และชำระค่าสมัคร 350 บาท  ผ่านธนาคาร ไทยพานิชย์ บัญชี ออมทรัพย์ สาขา มทส. ชื่อบัญชี : รับสมัครหลักสูตรนอกเวลา เลขบัญชี : 707-2-27745-7 . พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินที่ e-mail : mechatronics@sut.ac.th หรือ โทรสาร. 0-4422-4555 ภายในวันที่ 12 ต.ค. 2561 . 19 ต.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 28 ต.ค. 2561 : สอบคัดเลือก 14 พ.ย. 2561 : ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ___________________________________________________________ ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0-4422-4576, 09-4287-6611 (ติดต่อคุณวรรณรักษ์ ฉวีวรรณ หรือคุณเกียรติศักดิ์ ล้ำเลิศ)
2018-10-04
ปฏิทินการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำภาคการศึกษา 1/2561
 Download (แบบแนวตั้ง)    Download (แบบแนวนอน)             
2018-08-28

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.