ข่าวกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 "ปีบทองช่อที่ 27"
2019-07-05
กิจกรรมสอบโครงงานและหัวข้อโครงงานของนักศึกษาระกดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาคการศึกษา 3/2561
          กิจกรรมสอบโครงงานและหัวข้อโครงงาน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาคการศึกษา 3/2561 วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี            
2019-06-24
แสดงความยินดี นายสวาท อาจสาลี นำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 | IEEE 5th ICMSR 2019 ณ NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, SINGAPORE
          นายสวาท อาจสาลี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โดยมี อ.ดร.โศรฎา แข็งการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์           ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง "Study of ROS Based Localization and Mapping for Closed Area Survey" ในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 2019 IEEE 5th International Conference on Mechatronics System and Robots (ICMSR 2019) ณ NTU@ONE-NORTH, NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, SINGAPORE ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2562
2019-06-14
แสดงความยินดี นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ นำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 (ICCAR 2019) ณ Park Plaza Beijing Science Park กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
        นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น โดยมี รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์         ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง "การควบคุมแขนกลต้นแบบชนิด 2 องศาอิสระ ด้วยการควบคุมแบบป้อนกลับ (A Prototyping of 2-DOF Robot Arm Using Feedback Control System)" ในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5  The 2019 5th International Conference on Control, Automation, and Robotics (ICCAR 2019) ณ Park Plaza Beijing Science Park กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2562
2019-06-13
แสดงความยินดี นายธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง นำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ณ เดอะ กรีนเนอรี่  รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
นายธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ทุนวิจัย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์         ได้นำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง "การวิเคราะห์การสูญเสียพลังงานของชุดลิเนียร์แบริ่งในกระบวนการหยอดกาวและติดหัวอ่านเขียน (ENERGY LOSS ANALYSIS OF LINEAR BEARING FAILURES IN AUTOMATIC SLIDER ATTACHING PROCESS)" ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ณ เดอะ กรีนเนอรี่  รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562
2019-06-11
แสดงความยินดี นายปณิธิ เพ็ชรนอก นำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 (ICCAR 2019) ณ Park Plaza Beijing Science Park กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
        นายปณิธิ เพ็ชรนอก  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ทุนวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์         ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง การสร้างระบบควบคุมพวงมาลัยรถกอล์ฟไฟฟ้า (Implementation of Steering-by-Wire Control System for Electric Golf Cart) ในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5  The 2019 5th International Conference on Control, Automation, and Robotics (ICCAR 2019) ณ Park Plaza Beijing Science Park กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2562
2019-06-11
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวัฒน์ ยะชุ่ม ได้รับโอกาสทำวิจัยระยะที่ SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, AUSTRALIA
        ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวัฒน์  ยะชุ่ม รหัสนักศึกษา D5940516 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระดับปริญญาเอก ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์         ได้รับโอกาสทำวิจัยระยะสั้นเกี่ยวกับการฝึกอบรมเรื่อง CONTROL OF PARALLEL KINEMATIC ROBOTS กับทาง  SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, MELBOURNE, AUSTRALIA ระบบควบคุมหุ่นยนต์แบบคู่ขนาน ขนาด 3 องศาอิสระ  โดยมี DR.MATS ISAKSSON, FACULTY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY เป็นผู้ดูแล      ระยะเวลาในงานทำงานวิจัยระหว่างเดือนมีนาคม 2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2562         
2019-06-07
กิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ TCAS62 รอบที่ 4 : ADMISSIONS
เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 หลักสูตรวิศวกรรมเมมคคาทรอนิกส์ และ หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น(วิศวกรรมเครื่องมือ) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดกิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี TCAS62 รอบที่ 4 :  ADMISSIONS  โดยคณาจารย์จากทั้ง 2 หลักสูตรเป็นผู้สอบคัดเลือก                    
2019-06-06

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.