ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนาภรณ์ ธรรมเจริญ ได้รับบทความดีเด่น ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
          เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ (ME-NETT2020) ครั้งที่ 34 ในปี พ.ศ.2563 ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการและวิจัย       ภายในงานครั้งนี้ได้มีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ และทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนาภรณ์ ธรรมเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้รับรางวัล  บทความดีเด่น  ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ในหัวข้อเรื่อง ระบบตรวจหาและวินิจฉัยความบกพร่องด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อป้องกันปัญหาหัวอ่านเขียนหล่นหายระหว่างการเคลื่อนที่ไปติดตั้ง  
2020-07-24
ตรวจสอบตารางสอบวัดความรู้แรกเข้าและสอบวัดประเมินผลการเรียนล่วงหน้า สำหรับนักศึกษาใหม่ B63XXXXX
นักศึกษาใหม่ B63 ตรวจสอบตารางสอบได้ที่ : http://mecha.sut.ac.th/pre-test   ในการสอบวัดความรู้แรกเข้าจะมี 2 รายวิชาที่ทุกคนต้องสอบ คือ “วิชาภาษาอังกฤษ” และ “วิชาคณิศาสตร์พื้นฐาน” โดยทุกคน! ย้ำ! ทุกคน! ต้องสอบทั้ง 2 รายวิชา! แต่ถ้ากลุ่มที่ลงเรียนวิชา Basic Math หรือ Math 1 แล้ว ไม่ต้องเข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ให้สอบรายวิชาที่ตนลงทะเบียนเรียนไว้ * กลุ่มที่วิชา 551153 จะไม่ปรากฏในระบบนะครับ เพราะจัดสอบเป็นออนไลน์ ปฏิบัติตามอาจารย์ประจำวิชาได้แจ้งไว้นะคัรบ ** สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้ลงเรียนล่วงหน้า จะต้องสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบตรวจสอบได้ตามลิ้งก์ที่ให้ครับ *** ในการทดสอบภาษาอังกฤษ ตรวจสอบได้ที่ http://reg.sut.ac.th การตรวจสอบเลขที่นั่งสอบการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ - Login เข้าสู่ระบบทะเบียนฯ http://reg.sut.ac.th - ไปที่เมนู [ขั้นตอนนักศึกษาใหม่] - เลือก ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ (ทดสอบความรู้แรกเข้าฯ)
2020-07-21
กำหนดการจัดกิจกรรมสอบวัดควารู้และปฐิมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการจัดกิจกรรมสอบวัดความรู้และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น *ปล1. รายละเอียดของกำหนดการแต่ละวันจะ Update หลังจากโพสนี้นะครับ โพสนี้ของแจ้งกำหนดการคร่าว ๆ ให้ได้เตรียมตัวกันก่อน และอ่านะเอียดให้ชัดเจนนะคัรบ ว่าเราอยู่กลุ่มไหน? สอบวันไหนบ้าง? **ปล2. สำหรับน้อง ๆ ม.6/ ปวช. ในวันที่ 23 ก.ค. 63 จะตรงกับเข้าห้อง น้อง ๆ สามารถเข้าหอได้ในช่วงเช้า หรือหลังจากทดสอบภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ***ปล3. สำหรับน้อง ๆ ที่สงสัยว่า "กลุ่มที่เรียนล่วงหน้า" คือ? ตามนโยบาลของ มทส. ให้เด็กที่สมัคร TCAS รอบ 1-2 ลงเรียนล่วงหน้าก่อน คนที่ยังไม่เคยได้เรียนก็คือคนที่ไม่ใช่กลุ่มเรียนล่วงหน้านะจ๊ะ อยู่ให้ถูกกลุ่มเด้อ~ _______________________________________________________________ สอบถามเพิ่มเติม : 0-4422-4274 หรือ FB : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT
2020-07-10
ร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคน มทส. - บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 ที่มา : www.sut.ac.th      5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคน โดยมี รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ มทส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จากนั้นนคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และเมคคาทรอนิกส์ ณ อาคารเครื่องมือ 1 – 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา     รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้ทันสมัยก้าวหน้าสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการมุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยเชิงอุตสาหกรรมและสังคมของประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่อาจนำไปต่อยอดด้านการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ความร่วมมือนี้จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การประสานความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ”         รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศสำหรับยานยนต์และที่พักอาศัย ชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์สำหรับผู้ผลิตประกอบสินค้า รวมถึงชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคน โดยสนับสนุนการทำวิจัย อุปกรณ์การสอน การจัดสอนในพื้นที่ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์ภาคอุตสหากรรม นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การประสานความร่วมมือในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมทั้งการนำองค์ความรู้มาต่อยอด ขยายผลให้เกิดนวัตกรรม และการนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม”                  
2020-06-08
นำเสนอผลงานความสำเร็จโครงการ Thematic Innovation 2018 สนับสนุนจาก สนช.(NIA)
          เมื่อวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 ท่านอาจารย์ ดร. สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศกวรรมเมคคาทรอนิกส์ ร่วมกับบริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำเสนอผลงานความสำเร็จของโครงการ Thematic Innovation 2018 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)           ในหัวข้อ  โครงการระบบสำรวจทางอากาศแนวท่อก๊าซธรรมชาติและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อจัดทำแผนที่ความแม่นยำและละเอียดสูงพร้อมระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติโดยอากาศยานไร้นักบินปีกนิ่งขึ้นลงทางแนวดิ่งชนิดคอมโพสิทพิเศษ    โดยมีระยะเวลาในการทำโครงการ 14 สิงหาคม 2562 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 (18 เดือน)  
2020-01-30
แสดงความยินดีกับทีม MER-Cy CAB ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน TPA Borot Contest Thailand 2020 รอบชิงชนะเลิศ
ขอแสดงความยินดีกับทีม  MER-Cy CAB  นักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย • นายอภิศักดิ์ ทองมี B6023508 • นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์ B6028220 • นางสาวพิชญา นามแดง B6022518 กิจกรรมการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมที่ :  facebook
2020-02-18
ค่ายวิศวกรรมพรีซิชั่นและวิศวกรรเมมคาทรอนิกส์ PM 4.0 CAMP
          เมื่อวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรวิศวกรรมพรีซั่น และหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีสุรนารี ได้จัดกิจกรรมค่าย Precision and Mechatronics Engineering 2020 CAMP (PM 4.0 CAMP) ให้กับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และทักษะที่เกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมพรีซั่น หลักสูตรวิศวเมคคาทรอนิกส์          โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับน้อง ๆ ที่เจ้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้            กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้น้อง ๆ ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมพรีซิชั่น และวิศซกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้รู้เกี่ยวกัลการเรรียน การทำงาน ในสายงานนี้จากอาจารย์ผู้สอน ได้เรียนรู้การทำงานจริง ฝึกทัษะการทำการในส่วนของวิศวกรเหล่านี้ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันผู้อื่น และได้รับมิตภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ พี่ ๆ FlyeLab พี่ ๆ STAFF ที่คอยดูแลโดยตลอด   [ประมวลภาพ] : link สำหรับรูปทั้งหมด
2020-02-09
นักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทส. ลงแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition "Robo Saleng"
นักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย ทีม mer-cy CAB นายอภิศักดิ์ ทองมี B6023508 นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์ B6028220 พิชญา นามแดง B6022518 -------------------------------------- ทีม mer-cy jackson นายซออีไวยัน B6233785 นายอิทธิพงษ์ พรศักดา B6229580 นายปภังกร พลแสน B6212124 เข้าร่วมรายการการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition เกมการแข่งขัน "Robo Saleng" LInk : http://www.tpa.or.th/news.php?id=2037 • วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 • เวลา 08.00 - 18.00 น. • ณ ห้อง 303 ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.สุขุมวิท 29
2020-02-07

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.