โครงงาน
ทั้งหมด : 40 โครงงาน
ชื่อโครงงาน เครื่องจ่ายเครื่องแบบพนักงานอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. โศรฎา แข็งการ
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5923595    นายนพคุณ แสงสุวรรณ
B5923847    นายปรานต์ ว่าวกลาง
B5926909    นายปราชญา ศิริโสดา

ชื่อโครงงาน ชุดควบคุมรถไถเดินตามแบบกึ่งอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5926939    นายเกรียงศักดิ์ ตามเมืองปัก
B5929153    นายณัฐติธร เกี้ยวสูงเนิน

ชื่อโครงงาน ชุดควบคุมรถไถเดินตามแบบอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5923557    นายปฏิภาน นิ่มธานี
B5924004    นายอัครพล ซึมดอน

ชื่อโครงงาน รถขนส่งสินค้าอัตโนมัตินำทางด้วยเส้นแถบแม่เหล็ก (Automated guided vehicle - AVG)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. วิชัย ศรีสุรักษ์
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5926992    นางสาวฐิติมา หมื่นแก้ว
B5927128    นายนาวิน ฤกษ์เจริญ

ชื่อโครงงาน หุ่นยนต์ในโรงเรือน (Smartfarm Bobotics)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. สุรเดช ตัญตรัยรัตน์
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5928880    นายโยธิิน    เสาวคนธ์
B5923953    นางสาวอรุณี    อิ่มลา
B5926794    นางสาวเสาวนีย์    วิเศษพงษ์

ชื่อโครงงาน หุ่นยนต์ทำความสะอาดท่อปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. สุรเดช ตัญตรัยรัตน์
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5923878    นายณัฐปกรณ์   หวังเลี้ยงกลาง
B5926756    นายธนัตถ์กานต์  วงษ์พิมลกิจ
B5928873    นางสาวภัทราภรณ์   ธีรายุวัฒน์

ชื่อโครงงาน ยานพาหนะขนส่งกึ่งอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. วิชัย ศรีสุรักษ์
ภาคการศึกษา 2/2561
คณะผู้จัดทำ

B5923786    นายพชรพล สกุลอำนวยชัย
B5923601    นายศิลา กล้ามกระโทก
B5923779    นายณัฐพนธ์ คีบสูงเนิน

ชื่อโครงงาน ระบบตรวจสอบสถานะภายในบ้าน (Smart Home)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 2/2561
คณะผู้จัดทำ

B5826902    นายฐากร​ สุขะวิสิษฐ์
B6028824    นายปิยะราช วงชะศรี
B6028848    นางสาวอารียา​ ซื่อตรง

ชื่อโครงงาน การออกแบบอุปกรณ์จับยึดสำหรับเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่าย (Holder design for image based barcode reader of ACAM machine)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
ภาคการศึกษา 2/2561
คณะผู้จัดทำ

B5721580    นายอนุภาค ภูมิอ่อน

ชื่อโครงงาน การออกแบบลิฟต์ต้นแบบสำหรับใช้งานบ้าน 2 ชั้น
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 2/2561
คณะผู้จัดทำ

B5926596    นายวรเมธ   บุญหลง
B5928903    นายอดิเทพ  อุดทาพงษ์
B5923892    นายรัฐภัทร   กลางคาร


Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.