ข่าวสาร

ทั้งหมด : 274 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มทส. อยู่ในระดับดีมาก ด้านการวิจัย การเรียนการสอน ความเป็นนานาชาติ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากการประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดย U-Multirank
มทส. อยู่ในระดับดีมาก ด้านการวิจัย การเรียนการสอน ความเป็นนานาชาติ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากการประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดย U-Multirank มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการประเมินระดับสถาบันในระดับดีมาก ด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน ด้านความเป็นนานาชาติ และด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากการประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลก ปี 2022 โดย U-multirank สถาบันที่ทำการประเมินสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก European Commission นอกจากนี้ ผลการประเมินระดับสาขาวิชาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการประเมินในระดับดีมากด้วยเช่นกัน จากการประกาศผลการประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลก ประจำปี 2022 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดย U-Multirank ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ด้วยความร่วมมือและผลักดันของ Centre for Higher Education (CHE-Germany), Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS-Netherland) และได้รับทุนสนับสนุนจาก European Commission ในปีนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประเมิน 2,069 แห่ง จาก 91 ประเทศทั่วโลก สถาบันแห่งนี้จะทำหน้าที่ประเมินมหาวิทยาลัยจากผลงานใน 5 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning) ด้านการวิจัย (Research) ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) ด้านความเป็นนานาชาติ (International Orientation) และด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement) ในปี 2022 มทส. ได้รับการประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบัน และระดับสาขาวิชา โดยเป็นสาขาวิชาของ 3 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ผลการประเมินระดับสถาบันของ มทส. ในปี 2022 พบว่า มทส. มีผลงานที่เข้มแข็ง 4 ด้าน ซึ่งได้รับการประเมินในระดับดีมาก (Very good) ได้แก่ 1. ด้านการวิจัย ในตัวชี้วัดรายได้งานวิจัยจากภายนอกสถาบัน (External research income) 2. ด้านการเรียนการสอน ในตัวชี้วัดการลงทุนการศึกษาด้านดิจิทัล (Digital education investment) 3. ด้านความเป็นนานาชาติ ในตัวชี้วัดงานวิจัยที่ตีพิมพ์ร่วมกับต่างประเทศ (International joint publications) 4. ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ อีก 2 ตัวชี้วัด คือ ในตัวชี้วัด รายได้จากภาคเอกชน (Income from private sources) และ การแยกตัวออกไปเป็นหน่วยธุรกิจ (Spin-offs) นอกจากนี้ มทส. ยังได้รับการประเมินในระดับดี (Good) อีก 2 ด้าน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. ด้านการเรียนการสอน ในตัวชี้วัดอัตราการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Bachelor graduate rate) 2. ด้านการวิจัย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้วิจัยเป็นเพศหญิง (Female authors) และวารสารที่เปิดให้เข้าถึงบทความในเล่มอย่างอิสระทันทีที่ส่งตีพิมพ์ (Open Access Publications) 3. ด้านความเป็นนานาชาติ ในตัวชี้วัดจำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติ (International academic staff) ------------------- มทส. อยู่ในระดับดีมาก ด้านการวิจัย การเรียนการสอน ความเป็นนานาชาติ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากการประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดย U-Multirank http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20220622
2022-06-28
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และ หลักสูตรวิศวกรรมพรีซีชั่น อบรมฟรี ช่วงปิดเทอม!!
อบรมฟรี ช่วงปิดเทอม!! เชิญมาทางนี้ค้าาาาา  ขอเชิญชวนนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และ หลักสูตรวิศวกรรมพรีซีชั่น - นักศึกษาที่กำลังจะออกสหกิจ 1/2565 - นักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ - นักศึกษาโครงการ Smart MEX - นักศึกษาทุกคนในสาขาฯ ที่อยากมีทักษะพร้อมสำหรับการทำงาน มาอบรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะที่จำเป็นในอุตสาหกรรม: - PLC - Motor Technology, - KUKA Robot - Robot Operation System (ROS) - Industrial Maintenence - SolidWorks, SolidWorks Simulation, Flow Simulation - Industrial Management - 3D CAD/CAM/CAE - MS Office (Excel) - Safety - AutoCAD Inventor - CNC - EE System Design and Installation - Karakuri Kaizen    รับใบประกาศเมื่อผ่านการประเมิน  สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่านทาง: https://forms.gle/XsPQYqQcAhohE7Dg8  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าอบรมผ่านทางอีเมลของผู้สมัคร ล่วงหน้า 3 วันก่อนการอบรมแต่ละหลกสูตร #SmartMechatronics #SmartEngineer  
2022-06-28
|
ทั้งหมด : 274 รายการ

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.